EvanjelickýMicheáš1

Micheáš

Súd nad Samáriou1 Slovo Hos­podinovo, ktoré za­znelo Micheášovi z Mórešetu za dní jud­ských kráľov Jótáma, Acháza, Chiz­kiju, ktoré prijal vo videní o Samárii a Jeruzaleme. 2 Počuj­te, všet­ky národy, načúvaj zem, i čo ju na­pĺňa, a nech je Hos­podin, Pán, sved­kom proti vám, Pán zo svoj­ho svätého chrámu. 3 Lebo, hľa, Hos­podin vy­chádza zo svoj­ho mes­ta, zo­stupuje a kráča po výšinách zeme. 4 Vr­chy sa rozp­lývajú pred Ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roz­tápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vr­chu. 5 Všet­ko to pre prie­stupok Jákobov a pre hriechy domu iz­rael­ského. Kto je za prie­stup­kom Jákobovým? Či nie Samária? Kto je za prie­stup­kom domu Júdov­ho? Či nie Jeruzalem? 6 Samáriu zmením na pole trosiek, na mies­to pre vinicu; jej kamene zrútim do údolia a ob­nažím jej zá­klady. 7 Všet­ky jej tesané mod­ly budú roz­bité, všet­ky jej dary za smils­tvo budú spálené, všet­ky jej mod­ly spus­toším, lebo si to na­z­hromaždila z darov za smils­tvo; a zmenia sa opäť na od­menu za smils­tvo. 8 Pre­to musím nariekať a kvíliť, bosý a na­hý chodiť, nariekať ako šakaly a trúch­liť ako pšt­rosy. 9 Lebo je neliečiteľná jej rana a siaha až po Júdu. Dolieha na bránu môj­ho ľudu, až na Jeruzalem. 10 Ne­oz­namuj­te to v Gate, a vôbec ne­plačte! V Bét-Leaf­re váľaj­te sa v prachu! 11 Daj sa na ces­tu, obyvateľka Šáfíru, v na­hote a han­be. Ne­vyšla z mes­ta obyvateľka Kanaánu. Nárek Bét-Haécelu od­níme vám po­stať. 12 Keď obyvateľka Márotu očakávala dob­ro, zo­stúpilo zlo od Hos­podina až po bránu Jeruzalema. 13 Za­priah­ni koňa do voza, obyvateľka Láchíša! Tu je začiatok hriechu dcéry Si­on, lebo v tebe sa našli prie­stup­ky Iz­raela. 14 Pre­to dáš roz­lúčkové dary pre Mórešet-Gat. Domy Ak­zíbu oklamú iz­rael­ského kráľa. 15 Ešte pri­vediem na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreše. Až do Adul­lámu sa do­stane sláva Iz­raela. 16 Vy­hoľ si lysinu a ostrihaj sa pre svojich roz­košných synov; rozšír len svoju lysinu ako sup, lebo od­išli od teba do zajatia.