EvanjelickýMatúš24,34

Matúš 24:34

Evanjelium podľa Matúša

Veru vám hovorím: Ne­pominie sa toto po­kolenie, do­kiaľ sa všet­ko toto ne­stane.


Verš v kontexte

33 Tak aj vy, keď uvidíte všet­ko toto, vedz­te, že je blíz­ko, predo dver­mi. 34 Veru vám hovorím: Ne­pominie sa toto po­kolenie, do­kiaľ sa všet­ko toto ne­stane. 35 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ni­kdy ne­pominú.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

34 Ameň vám hovorím, že nepominie toto po­kolenie, až sa to všet­ko stane.

Evanjelický

34 Veru vám hovorím: Ne­pominie sa toto po­kolenie, do­kiaľ sa všet­ko toto ne­stane.

Ekumenický

34 Amen, hovorím vám, že sa ne­pominie toto po­kolenie, kým sa to všet­ko ne­stane.

Bible21

34 Amen, říkám vám, že to poko­lení ne­po­mi­ne, než se to všech­no stane.