EvanjelickýMatúš10,33

Matúš 10:33

Evanjelium podľa Matúša

kto by ma však za­prel pred ľuďmi, toho za­priem aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.


Verš v kontexte

32 Pre­to, ktokoľvek vy­zná ma pred ľuďmi, toho vy­znám aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach; 33 kto by ma však za­prel pred ľuďmi, toho za­priem aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach. 34 Nenaz­dávaj­te sa, že som priniesol mier na zem; ne­priniesol som mier, ale meč.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

33 A kto by mňa za­prel pred ľuďmi, toho i ja za­priem pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.

Evanjelický

33 kto by ma však za­prel pred ľuďmi, toho za­priem aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.

Ekumenický

33 Toho však, kto by ma za­prel pred ľuďmi, za­priem aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.

Bible21

33 Kdo by mě ale před lid­mi za­přel, toho i já za­přu před svým Ot­cem v ne­besích.