EvanjelickýMatúš10,31

Matúš 10:31

Evanjelium podľa Matúša

Pre­to neboj­te sa, vy ste viac ako mnoho vrab­cov!


Verš v kontexte

30 A vám aj všet­ky vlasy spočítal na hlave. 31 Pre­to neboj­te sa, vy ste viac ako mnoho vrab­cov! 32 Pre­to, ktokoľvek vy­zná ma pred ľuďmi, toho vy­znám aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach;

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

31 Tedy neboj­te sa, vy ste drahší nad mnoho vrab­cov.

Evanjelický

31 Pre­to neboj­te sa, vy ste viac ako mnoho vrab­cov!

Ekumenický

31 Neboj­te sa teda! Vy ste cen­nejší ako mnoho vrab­cov.

Bible21

31 Pro­to se ne­boj­te. Jste dražší než mno­ho vrab­ců.