EvanjelickýMatúš10,3

Matúš 10:3

Evanjelium podľa Matúša

Filip a Bar­tolomej, Tomáš a col­ník Matúš, Jakub, syn Al­fe­ov, a Tade­us,


Verš v kontexte

2 Mená dvanás­tich apoštolov sú: pr­vý Šimon, ktorý sa volal Peter, jeho brat On­drej; Jakub, syn Zebede­ov, a jeho brat Ján; 3 Filip a Bar­tolomej, Tomáš a col­ník Matúš, Jakub, syn Al­fe­ov, a Tade­us, 4 Šimon Kanaán­sky a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý Ho aj zradil.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

3 Filip, Bar­tolomej, Tomáš, col­ný Matúš, Jakob Al­fe­ov, Lebe­us, ktorému bolo dané prímeno Tad­de­us,

Evanjelický

3 Filip a Bar­tolomej, Tomáš a col­ník Matúš, Jakub, syn Al­fe­ov, a Tade­us,

Ekumenický

3 Filip a Bar­tolomej, Tomáš a mýt­nik Matúš, Jakub Al­fejov a Tadeáš,

Bible21

3 Fi­lip a Bar­to­lo­měj, To­máš a výběrčí daní Ma­touš, Ja­kub Alfeův a Ta­deáš,