EvanjelickýMatúš10,4

Matúš 10:4

Evanjelium podľa Matúša

Šimon Kanaán­sky a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý Ho aj zradil.


Verš v kontexte

3 Filip a Bar­tolomej, Tomáš a col­ník Matúš, Jakub, syn Al­fe­ov, a Tade­us, 4 Šimon Kanaán­sky a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý Ho aj zradil. 5 Tých­to dvanás­tich vy­slal Ježiš a pri­kázal im: Na ces­tu po­hanov nechoďte a do samaritán­skeho mes­ta ne­vchádzaj­te.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 Šimon Kananit­ský a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý ho i zradil.

Evanjelický

4 Šimon Kanaán­sky a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý Ho aj zradil.

Ekumenický

4 Šimon Kanaán­sky a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý ho zradil.

Bible21

4 Ši­mon Hor­livec a Ji­dáš Iška­ri­o­tský, který ho po­tom zra­dil.