EvanjelickýMarek1,35

Marek 1:35

Evanjelium podľa Mareka

Za­včasu nad­ránom, ešte za tmy, vstal a vy­šiel, od­išiel na osamelé mies­to a tam sa mod­lil.


Verš v kontexte

34 I u zdravil mnohých chorých na roz­ličné neduhy, vy­hnal mnoho démonov a démonom nedovolil hovoriť, lebo Ho po­znali. 35 Za­včasu nad­ránom, ešte za tmy, vstal a vy­šiel, od­išiel na osamelé mies­to a tam sa mod­lil. 36 I ponáhľali sa za Ním Šimon a tí, čo boli s ním.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

35 A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vy­šiel a od­išiel na pus­té mies­to a tam sa mod­lil.

Evanjelický

35 Za­včasu nad­ránom, ešte za tmy, vstal a vy­šiel, od­išiel na osamelé mies­to a tam sa mod­lil.

Ekumenický

35 Nad­ránom, za­včasu, ešte za tmy vstal a vy­šiel von. Odo­bral sa na osamelé mies­to a tam sa mod­lil.

Bible21

35 Ráno vstal dlouho před ro­ze­dněním a šel ven. Ode­šel na opuštěné místo a tam se mod­lil.