EvanjelickýMalachiáš2,10

Malachiáš 2:10

Či ne­máme všet­ci jed­ného Ot­ca? Či nás ne­stvoril jeden Boh? Prečo sme si na­vzájom vierolom­ní a znes­väcujeme zmluvu svojich ot­cov?


Verš v kontexte

9 Tak i ja som vás urobil opo­vr­hnutými a poníženými pred celým ľudom, tak ako ani vy ste nezachovávali moje ces­ty a pri náuke upred­nos­tňujete osoby. 10 Či ne­máme všet­ci jed­ného Ot­ca? Či nás ne­stvoril jeden Boh? Prečo sme si na­vzájom vierolom­ní a znes­väcujeme zmluvu svojich ot­cov? 11 Vierolom­ne koná Júda a ohav­nosť sa deje v Iz­raeli i v Jeruzaleme, lebo Júda, keď sa oženil s dcérou cudzieho boha, znes­vätil svätyňu Hos­podinovu, ktorú On miluje.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Či azda ne­máme všet­ci jed­ného a toho is­tého Otca? Či nás ne­stvoril jeden a ten is­tý silný Bôh? Prečo po­tom robíme ne­ver­ne každý voči svoj­mu bratovi, aby sme poškv­rňovali sm­luvu svojich ot­cov?

Evanjelický

10 Či ne­máme všet­ci jed­ného Ot­ca? Či nás ne­stvoril jeden Boh? Prečo sme si na­vzájom vierolom­ní a znes­väcujeme zmluvu svojich ot­cov?

Ekumenický

10 Či ne­máme všet­ci jed­ného ot­ca? Či nás ne­stvoril jeden Boh? Prečo sme si na­vzájom vierolom­ní a znes­väcujeme zmluvu svojich ot­cov?

Bible21

10 Nemá­me všich­ni jedno­ho Ot­ce? Ne­stvořil nás je­den Bůh? Pro­č tedy zne­svěcuje­me smlou­vu svých ot­ců, když jsme jedni druhým ne­věrní?