EkumenickýMalachiáš2,10

Malachiáš 2:10

Či ne­máme všet­ci jed­ného ot­ca? Či nás ne­stvoril jeden Boh? Prečo sme si na­vzájom vierolom­ní a znes­väcujeme zmluvu svojich ot­cov?


Verš v kontexte

9 Pre­to som vás vy­dal na opo­vr­hnutie a ponížení ste pred celým ľudom, lebo nezachovávate moje ces­ty a vo veciach zákona nie­ktorým ľuďom nad­ržiavate. 10 Či ne­máme všet­ci jed­ného ot­ca? Či nás ne­stvoril jeden Boh? Prečo sme si na­vzájom vierolom­ní a znes­väcujeme zmluvu svojich ot­cov? 11 Vierolom­ne koná Júda, ohav­nosť sa pácha v Izraeli i v Jeruzaleme. Júda znes­vätil svätyňu, ktorú Hos­podin miluje; oženil sa s dcérou cudzieho božs­tva.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Či azda ne­máme všet­ci jed­ného a toho is­tého Otca? Či nás ne­stvoril jeden a ten is­tý silný Bôh? Prečo po­tom robíme ne­ver­ne každý voči svoj­mu bratovi, aby sme poškv­rňovali sm­luvu svojich ot­cov?

Evanjelický

10 Či ne­máme všet­ci jed­ného Ot­ca? Či nás ne­stvoril jeden Boh? Prečo sme si na­vzájom vierolom­ní a znes­väcujeme zmluvu svojich ot­cov?

Ekumenický

10 Či ne­máme všet­ci jed­ného ot­ca? Či nás ne­stvoril jeden Boh? Prečo sme si na­vzájom vierolom­ní a znes­väcujeme zmluvu svojich ot­cov?

Bible21

10 Nemá­me všich­ni jedno­ho Ot­ce? Ne­stvořil nás je­den Bůh? Pro­č tedy zne­svěcuje­me smlou­vu svých ot­ců, když jsme jedni druhým ne­věrní?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček