EvanjelickýIzaiáš56,8

Izaiáš 56:8

Výrok Hos­podina, Pána, ktorý zhromažďuje rozp­týlených Iz­raela: K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších.


Verš v kontexte

7 za­vediem na svoj svätý vrch a po­teším ich vo svojom dome mod­lit­by. Ich zápaly a zábit­ky budú obľúbené na mojom ol­tári, lebo môj dom sa bude volať domom mod­lit­by pre všet­ky národy. 8 Výrok Hos­podina, Pána, ktorý zhromažďuje rozp­týlených Iz­raela: K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších. 9 Všet­ky poľné zvieratá, všet­ky les­né zvieratá, poďte žrať!

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

8 Hovorí Pán Hos­podin, ktorý shromažďuje za­hnaných Iz­raelových: Ešte shromaždím k ne­mu, k jeho shromaždeným.

Evanjelický

8 Výrok Hos­podina, Pána, ktorý zhromažďuje rozp­týlených Iz­raela: K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších.

Ekumenický

8 Výrok Pána, Hos­podina, ktorý zhromažďuje rozt­ratených Iz­raela: K jeho zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších.

Bible21

8 Tak praví Panovník Hospodin, který shro­mažďuje ro­ze­h­naný Izrael: Shromáždím k ně­mu ještě další, k těm, kdo už byli shro­mážděni.