EvanjelickýIzaiáš1,24

Izaiáš 1:24

Pre­to znie výrok Pána, Hos­podina moc­nos­tí, Moc­ného v Iz­raeli: Hej, vy­vŕšim sa na svojich protiv­níkoch a po­mstím sa na svojich ne­priateľoch.


Verš v kontexte

23 Tvoje kniežatá sú vzbúren­cami a druh­mi zlodejov. Každý má rád ú­platok, ženie sa za dar­mi; sirotám právo ne­prisudzujú, spor vdovy sa k nim nedos­táva. 24 Pre­to znie výrok Pána, Hos­podina moc­nos­tí, Moc­ného v Iz­raeli: Hej, vy­vŕšim sa na svojich protiv­níkoch a po­mstím sa na svojich ne­priateľoch. 25 Ob­rátim svoju ruku proti tebe, vy­tavím tvoju tros­ku ako lúčav­ka a od­stránim všet­ko tvoje olovo.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Pre­to hovorí Panov­ník Hos­podin Zá­stupov, Moc­ný Iz­raelov: Oj, po­teším sa nad svojimi protiv­ník­mi a po­mstím sa na svojich ne­priateľoch!

Evanjelický

24 Pre­to znie výrok Pána, Hos­podina moc­nos­tí, Moc­ného v Iz­raeli: Hej, vy­vŕšim sa na svojich protiv­níkoch a po­mstím sa na svojich ne­priateľoch.

Ekumenický

24 Pre­to výrok Pána, Hos­podina zá­stupov, Moc­ného Iz­raela znie: Beda, vy­vŕšim sa na svojich protiv­níkoch, vy­pom­stím sa na svojich ne­priateľoch.

Bible21

24 Nuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupů, Mo­cný izraelský: Ach, jak si ulevím od svých nepřátel, svým pro­tivníkům po­mstím se!