EvanjelickýEzechiel8,17

Ezechiel 8:17

Po­vedal mi: Videl si, človeče? Či je pri­málo pre dom Júdu páchať ohav­nos­ti, ktoré tu robia? Veď na­pl­nili krajinu násilím; znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, pri­kladajú si k nosu zväzok ratoles­tí.


Verš v kontexte

16 Pri­viedol ma do vnútor­ného dvora domu Hos­podinov­ho, a hľa, pri vchode do chrámu Hos­podinov­ho, medzi pred­sieňou a ol­tárom, bolo asi dvad­saťpäť mužov, ob­rátených chrb­tom k chrámu Hos­podinov­mu a tvárou k východu. Klaňali sa sln­ku, ob­rátení na východ. 17 Po­vedal mi: Videl si, človeče? Či je pri­málo pre dom Júdu páchať ohav­nos­ti, ktoré tu robia? Veď na­pl­nili krajinu násilím; znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, pri­kladajú si k nosu zväzok ratoles­tí. 18 Pre­to aj ja budem konať v prch­kos­ti, moje oko sa ne­zmiluje, ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlas­no volať na mňa, ne­vypočujem ich.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

17 A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Či je to ľahká vec domu Júdov­mu, páchať ohav­nos­ti, ktoré tu páchajú, že na­pl­nili aj zem ukrut­nosťou a ob­rátili sa zpät, aby ma popudzovali k hnevu? A hľa, pri­kladajú viničovú révu ku svoj­mu nosu.

Evanjelický

17 Po­vedal mi: Videl si, človeče? Či je pri­málo pre dom Júdu páchať ohav­nos­ti, ktoré tu robia? Veď na­pl­nili krajinu násilím; znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, pri­kladajú si k nosu zväzok ratoles­tí.

Ekumenický

17 Po­vedal mi: Videl si to, človeče? Či je pri­málo pre dom Júdu páchať ohav­nos­ti, ktorých sa tu do­púšťajú? Veď na­pl­nili krajinu násilím; znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, pri­kladajú si k nosu viničové ratoles­ti.

Bible21

17 „Vi­díš to, synu člověčí?“ ře­kl mi. „To snad domu Judy ne­stačí ohavnosti, které tu pá­chají, že mu­sejí na­plnit nási­lím ce­lou zem a stále víc mě po­pou­zet? Jen se podívej, jak mi strkají klacek do chřípí!