EvanjelickýEzdráš7,6

Ezdráš 7:6

ten­to Ezdráš vy­šiel z Babylonu: bol pisárom, zbeh­lým v zákone Mojžišovom, ktorý vy­dal Hos­podin, Boh Iz­raela. Pre­tože ruka jeho Boha, Hos­podina bola nad ním, kráľ mu dal všet­ko, o čo ho žiadal.


Verš v kontexte

5 syna Abíšúu, syna Pin­chása, syna Eleázára, syna naj­vyššieho kňaza Árona, 6 ten­to Ezdráš vy­šiel z Babylonu: bol pisárom, zbeh­lým v zákone Mojžišovom, ktorý vy­dal Hos­podin, Boh Iz­raela. Pre­tože ruka jeho Boha, Hos­podina bola nad ním, kráľ mu dal všet­ko, o čo ho žiadal. 7 V sied­mom roku kráľa Ar­taxer­xa vy­šli aj nie­ktorí Iz­rael­ci, kňazi aj levíti, vrát­nici a chrámoví ne­voľníci do Jeruzalema.

späť na Ezdráš, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 Ten is­tý Ezdráš išiel hore z Babylona, a bol to učený človek, zbeh­lý v zákone Mojžišovom, ktorý dal Hos­podin, Bôh Iz­raelov, a kráľ mu dal podľa toho, jako bola ruka Hos­podina, jeho Boha, na ňom, všet­ko, čo si žiadal.

Evanjelický

6 ten­to Ezdráš vy­šiel z Babylonu: bol pisárom, zbeh­lým v zákone Mojžišovom, ktorý vy­dal Hos­podin, Boh Iz­raela. Pre­tože ruka jeho Boha, Hos­podina bola nad ním, kráľ mu dal všet­ko, o čo ho žiadal.

Ekumenický

6 Ten­to Ezdráš vy­šiel z Babylonu. Bol zákon­níkom, skúseným v Mojžišovom zákone, ktorý dal Hos­podin, Boh Iz­raela. Keďže bola nad ním ruka Hos­podina, jeho Boha, kráľ mu dával všet­ko, o čo žiadal.

Bible21

6 Ten­to Ez­dráš přišel z Babylo­nu. Byl to učenec znalý Záko­na Mo­jžíšova, vy­daného od Hos­po­di­na, Boha Iz­rae­le. Král mu dal, o coko­li požádal, ne­boť Hos­po­din, jeho Bůh, nad ním držel svou ru­ku.