EvanjelickýEzdráš7,5

Ezdráš 7:5

syna Abíšúu, syna Pin­chása, syna Eleázára, syna naj­vyššieho kňaza Árona,


Verš v kontexte

4 syna Zerach­ju, syna Uzzího, syna Buk­kího, 5 syna Abíšúu, syna Pin­chása, syna Eleázára, syna naj­vyššieho kňaza Árona, 6 ten­to Ezdráš vy­šiel z Babylonu: bol pisárom, zbeh­lým v zákone Mojžišovom, ktorý vy­dal Hos­podin, Boh Iz­raela. Pre­tože ruka jeho Boha, Hos­podina bola nad ním, kráľ mu dal všet­ko, o čo ho žiadal.

späť na Ezdráš, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 syna Abišuu, syna Pinch­sa, syna Eleazára, syna Árona, naj­vyššieho kňaza.

Evanjelický

5 syna Abíšúu, syna Pin­chása, syna Eleázára, syna naj­vyššieho kňaza Árona,

Ekumenický

5 syna Abíšuu, syna Pin­chása, syna Eleazára, syna naj­vyššieho kňaza Árona.

Bible21

5 syna Abišuova, syna Pin­cha­sova, syna Ele­aza­rova, syna prvního ve­lekněze Áro­na.