EvanjelickýEzdráš1,7

Ezdráš 1:7

Kráľ Kýros vy­dal náčinie domu Hos­podinov­ho, ktoré Nebúkad­necar od­niesol z Jeruzalema a dal do domu svoj­ho boha.


Verš v kontexte

6 A všet­ci okolití obyvatelia ich pod­porili striebor­nými nádobami, zlatom, imaním, dobyt­kom a cen­nosťami ok­rem toho, čo dali dob­rovoľne. 7 Kráľ Kýros vy­dal náčinie domu Hos­podinov­ho, ktoré Nebúkad­necar od­niesol z Jeruzalema a dal do domu svoj­ho boha. 8 Perz­ský kráľ Kýros ho odo­vzdal do rúk správ­covi po­kladu Mit­redatovi, a ten vy­účtoval jud­skému kniežaťu Šéšbac­carovi.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A kráľ Cýrus vy­dal nádoby domu Hos­podinov­ho, ktoré bol po­bral Na­buchodonozor z Jeruzalema a bol ich dal do domu svoj­ho boha.

Evanjelický

7 Kráľ Kýros vy­dal náčinie domu Hos­podinov­ho, ktoré Nebúkad­necar od­niesol z Jeruzalema a dal do domu svoj­ho boha.

Ekumenický

7 Kráľ Kýros vy­dal nádoby domu Hos­podina, ktoré Nebúkad­necar od­vliekol z Jeruzalema a uložil v dome svoj­ho Boha.

Bible21

7 Sám král Kýros vy­dal předmě­ty z Hos­po­di­nova do­mu, které Nabukadne­zar při­ne­sl z Je­ruzalé­ma a které uložil v chrá­mu svého bo­ha.