EvanjelickýEzdráš1,6

Ezdráš 1:6

A všet­ci okolití obyvatelia ich pod­porili striebor­nými nádobami, zlatom, imaním, dobyt­kom a cen­nosťami ok­rem toho, čo dali dob­rovoľne.


Verš v kontexte

5 Po­vs­tali náčel­níci rodín jud­ských a ben­jamín­skych, aj kňazi a levíti, všet­ci, ktorých ducha po­vzbudil Boh, aby šli budovať dom Hos­podinov v Jeruzaleme. 6 A všet­ci okolití obyvatelia ich pod­porili striebor­nými nádobami, zlatom, imaním, dobyt­kom a cen­nosťami ok­rem toho, čo dali dob­rovoľne. 7 Kráľ Kýros vy­dal náčinie domu Hos­podinov­ho, ktoré Nebúkad­necar od­niesol z Jeruzalema a dal do domu svoj­ho boha.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A všet­ci, ktorí bývali okolo nich, po­silňovali ich ruky striebor­nými nádobami, zlatom, majet­kom a dobyt­kom a drahocen­nými vecami krome všet­kého toho, čo dali dob­rovoľne.

Evanjelický

6 A všet­ci okolití obyvatelia ich pod­porili striebor­nými nádobami, zlatom, imaním, dobyt­kom a cen­nosťami ok­rem toho, čo dali dob­rovoľne.

Ekumenický

6 Všet­ci navôkol ich pod­porili striebor­nými nádobami, zlatom, majet­kom, dobyt­kom a drahocen­nosťami, ok­rem všet­kého, čo darovali dob­rovoľne.

Bible21

6 Všich­ni z je­jich oko­lí je vy­bavi­li stříbrný­mi a zlatý­mi předmě­ty, zbožím a do­bytkem i draho­cennost­mi a k tomu při­da­li své dob­rovolné obě­ti.