Evanjelický5. Mojžišova9,29

5. Mojžišova 9:29

Deuteronomium

Veď oni sú Tvojím ľudom a Tvojím vlast­níc­tvom, ktoré si vy­viedol svojou veľkou silou a vy­stretým ramenom.


Verš v kontexte

27 Roz­pomeň sa na svojich služob­níkov, na Ab­raháma, Izáka a Jákoba, nehľaď na tvrdo­sť toh­to ľudu, na jeho bez­božnosť a na jeho hriech, 28 aby v krajine, z ktorej si nás vy­viedol, ne­povedali: Pre­tože ich Hos­podin ne­vládal do­viesť do krajiny, ktorú im za­sľúbil, a pre­tože ich nenávidel, vy­viedol ich, aby ich usmr­til na púšti! 29 Veď oni sú Tvojím ľudom a Tvojím vlast­níc­tvom, ktoré si vy­viedol svojou veľkou silou a vy­stretým ramenom.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

29 A oni sú p­red­sa len tvojím ľuďom a tvojím dedičs­tvom, ktoré si vy­viedol vo svojej veľkej sile a svojím vy­stretým ramenom.

Evanjelický

29 Veď oni sú Tvojím ľudom a Tvojím vlast­níc­tvom, ktoré si vy­viedol svojou veľkou silou a vy­stretým ramenom.

Ekumenický

29 Veď oni sú tvojím ľudom, tvojím vlast­níc­tvom, ktoré si vy­viedol svojou veľkou mocou a vy­stretým ramenom.

Bible21

29 Oni jsou pře­ce tvůj lid a tvé dě­dictví. Vy­ve­dl jsi je svou ve­likou mo­cí a vztaženou paží!“