Evanjelický5. Mojžišova9,27

5. Mojžišova 9:27

Deuteronomium

Roz­pomeň sa na svojich služob­níkov, na Ab­raháma, Izáka a Jákoba, nehľaď na tvrdo­sť toh­to ľudu, na jeho bez­božnosť a na jeho hriech,


Verš v kontexte

26 Mod­lil som sa k Hos­podinovi tak­to: Hos­podine, Pane, nezahub svoj ľud a svoje vlast­níc­tvo, ktoré si vy­kúpil svojou veľkou mocou a ktoré si sil­nou rukou vy­viedol z Egyp­ta. 27 Roz­pomeň sa na svojich služob­níkov, na Ab­raháma, Izáka a Jákoba, nehľaď na tvrdo­sť toh­to ľudu, na jeho bez­božnosť a na jeho hriech, 28 aby v krajine, z ktorej si nás vy­viedol, ne­povedali: Pre­tože ich Hos­podin ne­vládal do­viesť do krajiny, ktorú im za­sľúbil, a pre­tože ich nenávidel, vy­viedol ich, aby ich usmr­til na púšti!

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

27 Pamätaj na svojich služob­níkov, na Ab­raháma, Izáka a Jakoba! Nehľaď na tvrdo­sť tohoto ľudu, na jeho bez­božnosť a na jeho hriech!

Evanjelický

27 Roz­pomeň sa na svojich služob­níkov, na Ab­raháma, Izáka a Jákoba, nehľaď na tvrdo­sť toh­to ľudu, na jeho bez­božnosť a na jeho hriech,

Ekumenický

27 Roz­pomeň sa na svojich služob­níkov: Ab­raháma, Izáka a Jákoba a nehľaď na tvrdo­hlavosť toh­to ľudu, na jeho bez­božnosť, na jeho hriechy,

Bible21

27 Vzpo­meň si na své služebníky, na Abraha­ma, Izáka a Jáko­ba! Ne­hleď na zatvrze­lost to­ho­to li­du, na je­jich zkaženost a hřích.