Roháček5. Mojžišova9,29

5. Mojžišova 9:29

Deuteronomium

A oni sú p­red­sa len tvojím ľuďom a tvojím dedičs­tvom, ktoré si vy­viedol vo svojej veľkej sile a svojím vy­stretým ramenom.


Verš v kontexte

27 Pamätaj na svojich služob­níkov, na Ab­raháma, Izáka a Jakoba! Nehľaď na tvrdo­sť tohoto ľudu, na jeho bez­božnosť a na jeho hriech! 28 Aby neriek­li obyvatelia zeme, z ktorej si nás vy­viedol: Pre­tože ich ne­mohol Hos­podin vo­viesť do zeme, o ktorej im hovoril, a pre­tože ich nenávidel, ich vy­viedol, aby ich usmr­til na púšti. 29 A oni sú p­red­sa len tvojím ľuďom a tvojím dedičs­tvom, ktoré si vy­viedol vo svojej veľkej sile a svojím vy­stretým ramenom.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

29 A oni sú p­red­sa len tvojím ľuďom a tvojím dedičs­tvom, ktoré si vy­viedol vo svojej veľkej sile a svojím vy­stretým ramenom.

Evanjelický

29 Veď oni sú Tvojím ľudom a Tvojím vlast­níc­tvom, ktoré si vy­viedol svojou veľkou silou a vy­stretým ramenom.

Ekumenický

29 Veď oni sú tvojím ľudom, tvojím vlast­níc­tvom, ktoré si vy­viedol svojou veľkou mocou a vy­stretým ramenom.

Bible21

29 Oni jsou pře­ce tvůj lid a tvé dě­dictví. Vy­ve­dl jsi je svou ve­likou mo­cí a vztaženou paží!“