Evanjelický5. Mojžišova31,30

5. Mojžišova 31:30

Deuteronomium

Mojžiš po­vedal celému zhromaždeniu Iz­raela na­hlas slová tej­to pies­ne v pl­nom znení:


Verš v kontexte

28 Zhromaždite ku mne všet­kých starších svojich kmeňov i svojich úrad­níkov, nech im na­hlas po­viem tieto slová a nebo i zem vy­zvem za sved­kov proti nim. 29 Lebo viem, že sa po mojej smr­ti ú­pl­ne skazíte a od­bočíte z ces­ty, ktorú som vám určil; i za­stih­ne vás po­hroma v po­sled­ných dňoch, lebo budete páchať, čo sa ne­páči Hos­podinovi, a popudíte Ho dielom svojich rúk. 30 Mojžiš po­vedal celému zhromaždeniu Iz­raela na­hlas slová tej­to pies­ne v pl­nom znení:

späť na 5. Mojžišova, 31

Príbuzné preklady Roháček

30 A Mojžiš hovoril v uši celého shromaždenia Iz­raelov­ho slová tej­to pies­ne až do po­sled­ného slova.

Evanjelický

30 Mojžiš po­vedal celému zhromaždeniu Iz­raela na­hlas slová tej­to pies­ne v pl­nom znení:

Ekumenický

30 Mojžiš zreteľne pred­niesol celému zhromaždeniu Iz­raela slová tej­to pies­ne v plnom znení:

Bible21

30 Mo­jžíš pak ce­lé­mu iz­rael­ské­mu shro­máždění předne­sl slova této písně od za­čátku až do kon­ce: