Evanjelický5. Mojžišova31,28

5. Mojžišova 31:28

Deuteronomium

Zhromaždite ku mne všet­kých starších svojich kmeňov i svojich úrad­níkov, nech im na­hlas po­viem tieto slová a nebo i zem vy­zvem za sved­kov proti nim.


Verš v kontexte

27 Lebo ja po­znám tvoju vzdorovitosť a tvrdo­hlavosť. Veď ak sa priečite Hos­podinovi, kým ešte s vami žijem, o čo viac bude tomu tak po mojej smr­ti! 28 Zhromaždite ku mne všet­kých starších svojich kmeňov i svojich úrad­níkov, nech im na­hlas po­viem tieto slová a nebo i zem vy­zvem za sved­kov proti nim. 29 Lebo viem, že sa po mojej smr­ti ú­pl­ne skazíte a od­bočíte z ces­ty, ktorú som vám určil; i za­stih­ne vás po­hroma v po­sled­ných dňoch, lebo budete páchať, čo sa ne­páči Hos­podinovi, a popudíte Ho dielom svojich rúk.

späť na 5. Mojžišova, 31

Príbuzné preklady Roháček

28 Shromaždite ku mne všet­kých starších svojich po­kolení a svojich správ­cov a budem hovoriť tieto slová do ich uší a za­volám proti nim za sved­kov nebesia i zem.

Evanjelický

28 Zhromaždite ku mne všet­kých starších svojich kmeňov i svojich úrad­níkov, nech im na­hlas po­viem tieto slová a nebo i zem vy­zvem za sved­kov proti nim.

Ekumenický

28 Zhromaždite ku mne všet­kých hod­nos­tárov kmeňov a svojich správ­cov. Chcem pred nimi na­hlas vy­hlásiť tieto slová a vy­zvať nebo i zem za sved­kov proti nim.

Bible21

28 Shro­máždě­te ke mně všech­ny stařeši­ny svých kmenů a své správ­ce, abych jim předne­sl tato slova a do­svědčil je před ne­bem a zemí.