Roháček5. Mojžišova3,17

5. Mojžišova 3:17

Deuteronomium

a rovinu Arabu a Jor­dán a jeho územie od Kinereta až po more Araby, po Slané more, pod Ašdót-piz­gou, tú ob­lasť na východ.


Verš v kontexte

16 A Rúbenov­com a Gádov­com som dal z Gileáda, a to ob­lasť až po dolinu potoka Arnona, po stred tej doliny, a územie a tak až po po­tok Jab­bok, po územie synov Am­monových 17 a rovinu Arabu a Jor­dán a jeho územie od Kinereta až po more Araby, po Slané more, pod Ašdót-piz­gou, tú ob­lasť na východ. 18 A toho času som vám pri­kázal po­vediac: Hos­podin, váš Bôh, vám dal túto zem, aby ste ju zau­jali dedične; ozb­rojení poj­dete na druhú stranu pred svojimi brat­mi, syn­mi Iz­raelovými, všet­ci, ktorí s­te silní,

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 a rovinu Arabu a Jor­dán a jeho územie od Kinereta až po more Araby, po Slané more, pod Ašdót-piz­gou, tú ob­lasť na východ.

Evanjelický

17 k tomu Arábu s Jor­dánom ako hranicou, od Kin­neretu až k moru v Arábe - Soľnému moru - pod svah­mi Pis­gy na východe.

Ekumenický

17 s Arábou, a Jor­dánom ako hranicou od Kin­neretu až po more v Arábe — Soľné more — pod svah­mi Pis­gy smerom na východ.

Bible21

17 Je­jich západní hranici tvoří jordán­ské údo­lí Arava, a to od Ga­li­lej­ského je­ze­ra až po Mrt­vé moře v Aravě pod ú­bočím Pisgy na východě.