Evanjelický5. Mojžišova18,3

5. Mojžišova 18:3

Deuteronomium

Toto bude právom kňazov voči tým, ktorí obetujú či býka či ov­cu: kňazovi sa dá pred­ná lopat­ka, čeľus­te a žalúdok.


Verš v kontexte

2 Avšak dedičné vlast­níc­tvo nebudú mať medzi svojimi brat­mi. Hos­podin je ich dedičným vlast­níc­tvom, ako im za­sľúbil. 3 Toto bude právom kňazov voči tým, ktorí obetujú či býka či ov­cu: kňazovi sa dá pred­ná lopat­ka, čeľus­te a žalúdok. 4 Daj mu pr­votinu svoj­ho obilia, i muštu a oleja, i pr­votinu toho, čo na­striháš zo svojich oviec!

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

3 A toto je to, čo bude pat­riť kňazom od ľudu, od tých, ktorí budú obetovať bit­nú obeť, už či vola či dobytča: dajú kňazovi plece, líca a žalúdok.

Evanjelický

3 Toto bude právom kňazov voči tým, ktorí obetujú či býka či ov­cu: kňazovi sa dá pred­ná lopat­ka, čeľus­te a žalúdok.

Ekumenický

3 Podľa práva majú kňazi od ľudu, od tých, čo prinášajú na obetu býka alebo ov­cu, do­stať toto: kňaz do­stane pred­nú lopat­ku, čeľusť a žalúdok.

Bible21

3 Toto bu­dou kněží právoplatně do­stávat od li­du: Ti, kdo bu­dou přinášet oběť – ať už ze sko­tu nebo z bravu – dají knězi ple­ce, obě če­listi a žalu­dek.