EvanjelickýDaniel5,7

Daniel 5:7

Na­hlas vy­kríkol, aby pri­vied­li vešt­cov, Chal­dej­cov a astro­lógov. Kráľ po­vedal babylon­ským mudr­com: Ktokoľvek prečíta toto pís­mo a oznámi mi jeho výz­nam, bude ob­lečený do pur­puru a bude mať zlatú reťaz na hrd­le. Bude vlád­nuť ako tretí v kráľov­stve.


Verš v kontexte

6 Vtedy sa zmenila far­ba kráľovej tváre a vlast­né myšlien­ky ho desili. Beder­né kĺby sa mu chveli a kolená trias­li. 7 Na­hlas vy­kríkol, aby pri­vied­li vešt­cov, Chal­dej­cov a astro­lógov. Kráľ po­vedal babylon­ským mudr­com: Ktokoľvek prečíta toto pís­mo a oznámi mi jeho výz­nam, bude ob­lečený do pur­puru a bude mať zlatú reťaz na hrd­le. Bude vlád­nuť ako tretí v kráľov­stve. 8 Vtedy prišli všet­ci kráľovi mudr­ci, ale pís­mo ne­moh­li prečítať, ani kráľovi ne­moh­li podať jeho vý­klad.

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 A kráľ kričal celou silou, aby do­vied­li hore hvez­dárov, Chal­dejov a vešt­cov. A kráľ od­povedal a riekol mudr­com Babylona: Ktokoľvek prečíta toto pís­mo a po­vie mi jeho vý­klad, bude ob­lečený do pur­puru, a dá sa mu zlatý ná­hr­del­ník na hrd­lo, a bude vlád­nuť tretí v kráľov­stve.

Evanjelický

7 Na­hlas vy­kríkol, aby pri­vied­li vešt­cov, Chal­dej­cov a astro­lógov. Kráľ po­vedal babylon­ským mudr­com: Ktokoľvek prečíta toto pís­mo a oznámi mi jeho výz­nam, bude ob­lečený do pur­puru a bude mať zlatú reťaz na hrd­le. Bude vlád­nuť ako tretí v kráľov­stve.

Ekumenický

7 Kráľ hlas­no zvolal, aby pri­vied­li za­klínačov, Chal­dejov a vešt­cov. Kráľ po­vedal babylon­ským mudr­com: Ktokoľvek prečíta ten­to nápis a podá mi jeho vý­klad, ob­lečú ho do pur­puru, na krku bude nosiť zlatú reťaz a bude vlád­nuť ako tretí v kráľovstve.

Bible21

7 Vy­kři­kl, ať přivedou kou­zelníky, mágy a jasnovid­ce. Po­tom těm babylon­ským mudrcům ře­kl: „Kdoko­li ten nápis přeč­te a vy­loží mi ho, bude ob­lečen purpu­rem, na krk do­stane zlatý řetěz a stane se třetím nej­mo­cnějším v království!“