EvanjelickýDaniel3,12

Daniel 3:12

Sú tu is­tí jud­skí mužovia, ktorých si po­veril správou babylon­skej krajiny - Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó. Títo mužovia, kráľu, neberú ohľad na teba, tvojich bohov ne­uc­tievajú a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, sa nek­laňajú.


Verš v kontexte

11 Kto však ne­pad­ne a nebude ju vzývať, nech je uvr­hnutý do roz­pálenej oh­nivej pece. 12 Sú tu is­tí jud­skí mužovia, ktorých si po­veril správou babylon­skej krajiny - Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó. Títo mužovia, kráľu, neberú ohľad na teba, tvojich bohov ne­uc­tievajú a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, sa nek­laňajú. 13 Vtedy Nebúkad­necar v rozčúlení a v hneve roz­kázal pred­viesť Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega. Vtedy pri­vied­li oných mužov pred kráľa.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 A hľa, sú mužovia Židia, ktorých si ustanovil nad správou Babylon­skej krajiny, Sad­rach, Mézach a Abed­négo, títo mužovia, kráľu, ned­bajú na tvoj roz­kaz, tvojich bohov nec­tia a zlatému ob­razu, ktorý si po­stavil, sa nek­laňajú.

Evanjelický

12 Sú tu is­tí jud­skí mužovia, ktorých si po­veril správou babylon­skej krajiny - Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó. Títo mužovia, kráľu, neberú ohľad na teba, tvojich bohov ne­uc­tievajú a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, sa nek­laňajú.

Ekumenický

12 Sú tu však is­tí Židia, ktorých si ustanovil na správu babylon­skej provin­cie — Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego. Títo muži, kráľ, si ne­všímajú nariadenie, ktoré si vy­dal. Ne­uc­tievajú tvojich bohov a nek­laňajú sa zlatej soche, čo si dal po­staviť.

Bible21

12 Jsou tu ale jis­tí Ži­dé, které jsi ráčil po­věřit správou pro­vin­cie Babylon – Ša­d­rach, Mešach a Abednego – a tito muži si z te­be, krá­li, nic ne­dělají. Tvé bohy ne­ctí a zlaté soše, kte­rou jsi vztyčil, se neklanějí.“