Roháček2. Samuelova21,15

2. Samuelova 21:15

Po­tom mali Filištíni zase voj­nu s Iz­raelom. A tak sišiel Dávid i jeho služob­níci s ním. A keď bojovali s Filištín­mi, ustal Dávid.


Verš v kontexte

14 A tak po­chovali kos­ti Sau­love i Jonatánove, jeho synove, v zemi Ben­jaminovej v Céle, v hrobe Kíša, jeho ot­ca. A učinili všet­ko, čo pri­kázal kráľ. A po­tom už sa dal Bôh uprosiť zemi. 15 Po­tom mali Filištíni zase voj­nu s Iz­raelom. A tak sišiel Dávid i jeho služob­níci s ním. A keď bojovali s Filištín­mi, ustal Dávid. 16 A Jišbi-benob, ktorý bol z detí ob­ra Rafu, ktorého kopije h­rot vážil tri­sto šek­lov medi, a ktorý mal opásaný nový meč, povedal, že za­biť Dávida.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­tom mali Filištíni zase voj­nu s Iz­raelom. A tak sišiel Dávid i jeho služob­níci s ním. A keď bojovali s Filištín­mi, ustal Dávid.

Evanjelický

15 Po­tom znova došlo k voj­ne Filištín­cov proti Iz­raelčanom. Vy­razil Dávid a jeho služob­níci s ním a bojovali proti Filištín­com; pri­tom sa Dávid unavil.

Ekumenický

15 Znovu došlo k vojne Filištín­cov proti Iz­raelitom. Dávid sa pus­til so svojimi služob­ník­mi do boja proti Filištín­com; ale Dávid bol unavený.

Bible21

15 Mezi Fi­liští­ny a Iz­rae­lem znovu vy­puk­la válka. David šel se svý­mi muži, ale v boji pro­ti Fi­lištínům se unavil.