Evanjelický2. Petrov1,9

2. Petrov 1:9

Kto ne­má tieto vlast­nos­ti, je slepý, lebo v za­slepenos­ti za­búda, že bol očis­tený z dáv­nych hriechov.


Verš v kontexte

8 Lebo ak sú pri vás všet­ky tieto vlast­nos­ti a roz­máhajú sa, nebudete nečin­ní a ne­plod­ní ani v po­znávaní nášho Pána Ježiša Kris­ta. 9 Kto ne­má tieto vlast­nos­ti, je slepý, lebo v za­slepenos­ti za­búda, že bol očis­tený z dáv­nych hriechov. 10 Pre­to o to viac, bratia, usiluj­te sa upev­niť svoje po­volanie a vy­volenie, lebo keď to urobíte, ne­pot­knete sa ni­kdy,

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo ten, u koho niet tých­to vecí, je slepý a krát­ko­zraký, za­budol na očis­tenie od svojich nie­kdajších hriechov.

Evanjelický

9 Kto ne­má tieto vlast­nos­ti, je slepý, lebo v za­slepenos­ti za­búda, že bol očis­tený z dáv­nych hriechov.

Ekumenický

9 Kto to však ne­má, je slepý, krát­ko­zraký a za­búda na to, že bol očis­tený od svojich nie­kdajších hriechov.

Bible21

9 Komu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátko­zraký, ne­boť za­po­mněl na to, jak byl očištěn od svých starých hříchů.