Evanjelický2. Petrov1

2. Petrov

Úvod1 Šimon Peter, služob­ník a apoštol Ježiša Kris­ta, tým, ktorí pre spravod­livosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta do­siah­li vieru rov­nocen­nú s na­mi. 2 Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami po­znávaním Boha a Ježiša, nášho Pána! Vzrastajte v cnostnom živote!3 Ako nám Jeho božs­ká moc v po­znaní Toho, ktorý nás po­volal svojou slávou a cnosťou, darovala všet­ko po­treb­né pre život a zbožnosť, 4 ob­darujúc nás vzác­nymi a veľkými za­sľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božs­kej prirodzenos­ti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiados­tivosť; 5 tak aj vy podob­ne vy­naložte všet­ko úsilie a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnos­ti po­znávanie, 6 k po­znávaniu zdržan­livosť, k zdržan­livos­ti tr­pez­livosť, k tr­pez­livos­ti po­božnosť, 7 k po­božnos­ti milovanie brat­stva a k milovaniu brat­stva lás­ku. 8 Lebo ak sú pri vás všet­ky tieto vlast­nos­ti a roz­máhajú sa, nebudete nečin­ní a ne­plod­ní ani v po­znávaní nášho Pána Ježiša Kris­ta. 9 Kto ne­má tieto vlast­nos­ti, je slepý, lebo v za­slepenos­ti za­búda, že bol očis­tený z dáv­nych hriechov. 10 Pre­to o to viac, bratia, usiluj­te sa upev­niť svoje po­volanie a vy­volenie, lebo keď to urobíte, ne­pot­knete sa ni­kdy, 11 a tak skôr budete mať prí­stup do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. Apoštolovo svedectvo o Pánovi12 Chcem vám vždy pri­pomínať tieto veci, aj keď ich po­znáte a ste si is­tí prítom­nou prav­dou. 13 Ale po­kladám za správ­ne pre­búdzať vás a na­pomínať, kým som v tom­to stán­ku (tela), 14 lebo viem, že čo­skoro zložím svoj stánok, ako mi zjavil náš Pán Ježiš Kris­tus. 15 Po­usilujem sa však, aby ste sa roz­pomínali na tieto veci vždy, aj po mojom od­chode. 16 Veď sme ne­sledovali vy­mys­lené báje, keď sme vás obo­znamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Kris­ta, ale boli sme očitými sved­kami Jeho veleb­nos­ti, 17 keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z veleb­nej slávy Mu za­znel takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie! 18 Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme boli s Ním na svätom vr­chu. 19 Tým pev­nejšie je proroc­ké slovo, ktoré máme. Dob­re robíte, že po­zor­ne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým ne­svit­ne a ne­vyj­de vám zor­nička v srd­ciach. 20 Uvedom­te si predovšet­kým, že ani jed­no proroc­tvo Pís­ma ne­pripúšťa samovoľný vý­klad; 21 lebo ni­kdy z ľud­skej vôle ne­povs­talo proroc­tvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.