Evanjelický2. Petrov1,8

2. Petrov 1:8

Lebo ak sú pri vás všet­ky tieto vlast­nos­ti a roz­máhajú sa, nebudete nečin­ní a ne­plod­ní ani v po­znávaní nášho Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

7 k po­božnos­ti milovanie brat­stva a k milovaniu brat­stva lás­ku. 8 Lebo ak sú pri vás všet­ky tieto vlast­nos­ti a roz­máhajú sa, nebudete nečin­ní a ne­plod­ní ani v po­znávaní nášho Pána Ježiša Kris­ta. 9 Kto ne­má tieto vlast­nos­ti, je slepý, lebo v za­slepenos­ti za­búda, že bol očis­tený z dáv­nych hriechov.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo keď to máte a množí sa vám to, ne­stavia vás to za­háľčivých ani ne­užitočných do známos­ti nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

8 Lebo ak sú pri vás všet­ky tieto vlast­nos­ti a roz­máhajú sa, nebudete nečin­ní a ne­plod­ní ani v po­znávaní nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

8 Ak totiž toto všet­ko máte a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečin­ní a ne­plod­ní v poznávaní nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

8 Když v těch­to věcech po­ros­tete, do­jdete k po­znání naše­ho Pá­na Ježíše Krista a to vám za­brání v nečinnosti a ne­plodnosti.