Evanjelický2. Korintským3,7

2. Korintským 3:7

Ak už služba smr­ti, literami do kameňa vy­rytá, bola taká sláv­na, že synovia iz­rael­skí ne­moh­li hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol po­minuteľný,


Verš v kontexte

6 On nás uspôsobil, aby sme boli služob­ník­mi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje. 7 Ak už služba smr­ti, literami do kameňa vy­rytá, bola taká sláv­na, že synovia iz­rael­skí ne­moh­li hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol po­minuteľný, 8 akože by služba Ducha nebola omnoho sláv­nejšia?

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 A jest­li služba smr­ti, v literách, vy­rytá na kameňoch, bola sláv­na, takže ne­moh­li synovia Iz­raelovi hľadieť do tvári Mojžišovej pre slávu jeho tvári, po­minuteľnú,

Evanjelický

7 Ak už služba smr­ti, literami do kameňa vy­rytá, bola taká sláv­na, že synovia iz­rael­skí ne­moh­li hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol po­minuteľný,

Ekumenický

7 Ak teda služba smr­ti vy­rytá pís­menami do kameňa bola taká sláv­na, že synovia Iz­raela ne­moh­li hľadieť Mojžišovi do tváre pre jej jas, aj keď po­minuteľný,

Bible21

7 Li­te­ra tesaná do ka­mene mě­la svou slávu. Ta se zrači­la v Mo­jžíšově tváři, na niž synové Iz­rae­le kvů­li té po­míjející slávě ne­moh­li ani po­hlédnout. Jest­liže ta služ­ba byla tak slavná, ačko­li ve­dla ke smrti,