Evanjelický1. Samuelova22,8

1. Samuelova 22:8

Hej, všet­ci ste sa sprisahali proti mne, a nebolo ni­koho, kto by mi pre­zradil, že môj syn urobil zmluvu so synom Izajovým, a nieto ni­koho, kto by ma z vás ľutoval a kto by mi pre­zradil, že môj syn vzbúril môj­ho služob­níka proti mne, aby mi strojil ú­klady ako dnes?


Verš v kontexte

7 Saul po­vedal služob­níkom, ktorí stáli okolo neho: Čuj­te ma, Ben­jamín­ci! Či vám syn Izajov dá všet­kým polia a vinice? Či vás všet­kých ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stotinami? 8 Hej, všet­ci ste sa sprisahali proti mne, a nebolo ni­koho, kto by mi pre­zradil, že môj syn urobil zmluvu so synom Izajovým, a nieto ni­koho, kto by ma z vás ľutoval a kto by mi pre­zradil, že môj syn vzbúril môj­ho služob­níka proti mne, aby mi strojil ú­klady ako dnes? 9 Tu od­povedal Dóég Edóm­sky, ktorý tiež stál medzi služob­ník­mi Sau­lovými: Videl som syna Izajov­ho, keď prišiel do Nóbu k Achímelechovi, synovi Achitúbov­mu.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

8 Že ste sa všet­ci sprisahali proti mne, a nie je ni­koho, kto by mi to zjavil, keď už i môj syn učinil sm­luvu so synom Izai­ho, a nie je ni­koho z vás, kto by sa trápil nado mnou, a kto by mi zjavil niečo o tom, že môj syn po­stavil môj­ho služob­níka proti mne, aby mi ú­kladil, ako sa to dnes deje.

Evanjelický

8 Hej, všet­ci ste sa sprisahali proti mne, a nebolo ni­koho, kto by mi pre­zradil, že môj syn urobil zmluvu so synom Izajovým, a nieto ni­koho, kto by ma z vás ľutoval a kto by mi pre­zradil, že môj syn vzbúril môj­ho služob­níka proti mne, aby mi strojil ú­klady ako dnes?

Ekumenický

8 Všet­ci ste sa sprisahali proti mne. Nebolo ni­koho, kto by ma upozor­nil, že môj syn uzav­rel zmluvu s Izajovým synom. Ni­kto z vás ne­mal so mnou súcit a ne­prez­radil, že môj syn pod­nietil môj­ho služob­níka k vzbure, aby sliedil za mnou, ako je to do­dnes.

Bible21

8 Vž­dyť jste se pro­ti mně všich­ni spik­li! Nikdo mi neřekne, když se můj vlastní syn spřáh­ne s Jišajovým synem. Nikdo mě ne­li­tuje. Nikdo mi neřekne, když na mě vlastní syn poštve mého služebníka, aby na mě číhal, tak jako dnes!“