Evanjelický1. Samuelova22,7

1. Samuelova 22:7

Saul po­vedal služob­níkom, ktorí stáli okolo neho: Čuj­te ma, Ben­jamín­ci! Či vám syn Izajov dá všet­kým polia a vinice? Či vás všet­kých ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stotinami?


Verš v kontexte

6 Saul sa do­počul, že sa ob­javil Dávid i mužovia, ktorí boli s ním. V tom čase sedel Saul v Gibei, na výšine pod tamariškou. Kopiju si držal v ruke a všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho. 7 Saul po­vedal služob­níkom, ktorí stáli okolo neho: Čuj­te ma, Ben­jamín­ci! Či vám syn Izajov dá všet­kým polia a vinice? Či vás všet­kých ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stotinami? 8 Hej, všet­ci ste sa sprisahali proti mne, a nebolo ni­koho, kto by mi pre­zradil, že môj syn urobil zmluvu so synom Izajovým, a nieto ni­koho, kto by ma z vás ľutoval a kto by mi pre­zradil, že môj syn vzbúril môj­ho služob­níka proti mne, aby mi strojil ú­klady ako dnes?

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

7 A Saul po­vedal svojim služob­níkom, ktorí stáli pred ním: Nože počuj­te, synovia Jeminiho! Či aj vám všet­kým dá syn Izai­ho polia a vinice? Či všetkých vás ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stami?

Evanjelický

7 Saul po­vedal služob­níkom, ktorí stáli okolo neho: Čuj­te ma, Ben­jamín­ci! Či vám syn Izajov dá všet­kým polia a vinice? Či vás všet­kých ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stotinami?

Ekumenický

7 Saul po­vedal služob­níkom, čo boli okolo neho: Dob­re počúvaj­te, Ben­jamínov­ci. Ne­ponúkal aj vám všet­kým Izajov syn polia a vinice? Ne­us­tanovil aj vás všet­kých za tisíc­nikov a stot­níkov?

Bible21

7 „Po­s­lou­chej­te, Benjamínci!“ ře­kl Saul služebníkům, kteří stá­li před ním. „Copak vám Jišajův syn všem roz­dá pole a vi­nice? Copak z vás všech udělá ve­li­te­le tisíců a stovek?