Evanjelický1. Samuelova22,14

1. Samuelova 22:14

Vtedy od­povedal Achímelech kráľovi: Kto ti je zo všet­kých tvojich služob­níkov taký ver­ný ako Dávid; je i zaťom kráľovým a veliteľom tvojej teles­nej stráže; taký vážený je v tvojom dome!


Verš v kontexte

13 Po­vedal mu Saul: Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty a syn Izajov, keď si mu dal chlieb i meč a do­pytoval si sa Hos­podina v jeho záuj­me, aby po­vs­tal proti mne a strojil mi ú­klady ako dnes? 14 Vtedy od­povedal Achímelech kráľovi: Kto ti je zo všet­kých tvojich služob­níkov taký ver­ný ako Dávid; je i zaťom kráľovým a veliteľom tvojej teles­nej stráže; taký vážený je v tvojom dome! 15 Či som sa len dnes začal do­pytovať Boha v jeho záuj­me? Ani zďaleka! Nech kráľ ne­pred­po­kladá o svojom služob­níkovi a o celom dome môj­ho otca niečo také, lebo tvoj služob­ník ne­vedel o tom všet­kom nič, ani naj­menej.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

14 Vtedy od­povedal Achimelech kráľovi a riekol: A k­de kto je medzi všet­kými tvojimi služob­ník­mi taký verný jako Dávid, k tomu i zať kráľov, ktorý má prí­stup do tvojej taj­nej rady a je ctený v tvojom dome?

Evanjelický

14 Vtedy od­povedal Achímelech kráľovi: Kto ti je zo všet­kých tvojich služob­níkov taký ver­ný ako Dávid; je i zaťom kráľovým a veliteľom tvojej teles­nej stráže; taký vážený je v tvojom dome!

Ekumenický

14 Achímelek od­vetil kráľovi: Máš medzi služob­ník­mi spoľah­livejšieho než je Dávid, kráľov zať a veliteľ tvojej teles­nej stráže, ktorý požíva úc­tu v celom tvojom dome?

Bible21

14 Achi­me­lech na to krá­li od­po­věděl: „K­terý ze všech tvých služebníků je věrný jako David? Vž­dyť je to králův zeť, ve­li­tel tvé těles­né stráže a požívá úcty tvého do­mu.