Evanjelický1. Kráľov13,16

1. Kráľov 13:16

On však od­vetil: Ne­smiem sa s tebou vrátiť, ani ísť s tebou, nebudem jesť ani chlieb, ani piť vodu s tebou na tom­to mies­te.


Verš v kontexte

15 Po­tom mu po­vedal: Poď so mnou domov a zajedz si! 16 On však od­vetil: Ne­smiem sa s tebou vrátiť, ani ísť s tebou, nebudem jesť ani chlieb, ani piť vodu s tebou na tom­to mies­te. 17 Lebo ku mne pre­hovoril Hos­podin vo svojom slove: Nejedz tam chlieb, nepi vodu a ne­vracaj sa ces­tou, ktorou si šiel tam!

späť na 1. Kráľov, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale on povedal: Ne­môžem sa vrátiť s tebou a voj­sť s tebou ani nebudem jesť chleba ani nebudem piť u teba vody na tom­to mies­te.

Evanjelický

16 On však od­vetil: Ne­smiem sa s tebou vrátiť, ani ísť s tebou, nebudem jesť ani chlieb, ani piť vodu s tebou na tom­to mies­te.

Ekumenický

16 On na­to: Ne­smiem sa s tebou vrátiť ani s tebou ísť. Na tom­to mies­te ne­smiem s tebou jesť chlieb ani piť vodu,

Bible21

16 Boží muž ale od­po­věděl: „Ne­mo­hu se s te­bou vrá­tit, ne­mo­hu s te­bou jít. Ne­bu­du tu s te­bou ani nic jíst, ani vody se nena­pi­ju,