Evanjelický1. Korintským1,6

1. Korintským 1:6

len čo sa utvr­dilo medzi vami svedec­tvo o Kris­tovi,


Verš v kontexte

5 že ste v Ňom boli obohatení všet­kým, každým slovom a všet­kou známosťou, 6 len čo sa utvr­dilo medzi vami svedec­tvo o Kris­tovi, 7 takže ne­máte nedos­tatok v nijakom dare milos­ti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 tak ako je svedoc­tvo Kris­tovo upev­nené medzi vami,

Evanjelický

6 len čo sa utvr­dilo medzi vami svedec­tvo o Kris­tovi,

Ekumenický

6 Keďže sa medzi vami utvr­dilo svedec­tvo o Kristovi,

Bible21

6 Kri­stovo svě­de­ctví je mezi vá­mi tak pevně us­ta­veno,