EkumenickýZachariáš14,16

Zachariáš 14:16

No všet­ci, čo ostanú z rozličných národov, ktoré tiah­li proti Jeruzalemu, rok čo rok budú putovať, aby sa po­klonili kráľovi, Hos­podinovi zá­stupov a svätili sláv­nosť stán­kov.


Verš v kontexte

15 A rana, čo za­siah­ne kone, mulice, ťavy, osly a všet­ky zvieratá, ktoré budú v ich táboroch, bude taká is­tá. 16 No všet­ci, čo ostanú z rozličných národov, ktoré tiah­li proti Jeruzalemu, rok čo rok budú putovať, aby sa po­klonili kráľovi, Hos­podinovi zá­stupov a svätili sláv­nosť stán­kov. 17 Ak nie­ktoré z týchto po­kolení ne­vys­túpia do Jeruzalema po­kloniť sa kráľovi, Hos­podinovi zá­stupov, nebude im pršať.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

16 A stane sa, že každý, kto po­zos­tane zo všet­kých tých národov, ktoré prij­dú proti Jeruzalemu, bude pri­chádzať hore z roka na rok, aby sa klaňal Kráľovi Hos­podinovi Zá­stupov a aby slávil sláv­nosť stánov.

Evanjelický

16 Všet­ci, ktorí ostanú z roz­ličných národov, čo tiah­li proti Jeruzalemu, budú putovať z roka na rok, aby sa klaňali kráľovi, Hos­podinovi moc­nos­tí, a svätili sviatok stán­kov.

Ekumenický

16 No všet­ci, čo ostanú z rozličných národov, ktoré tiah­li proti Jeruzalemu, rok čo rok budú putovať, aby sa po­klonili kráľovi, Hos­podinovi zá­stupov a svätili sláv­nosť stán­kov.

Bible21

16 Všich­ni, kdo po­zůstanou ze všech těch národů, které při­táh­ly pro­ti Je­ruzalé­mu, pak bu­dou každo­ročně putovat, aby se klaně­li Krá­li, Hos­po­di­nu zástupů, a slavi­li Svá­tek stánků.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček