EkumenickýSkutky23,6

Skutky 23:6

Skutky apoštolov

Keďže Pavol vedel, že jed­nu časť veľrady tvoria saduceji a druhú farizeji, zvolal vo veľrade: Muži, bratia! Ja som farizej, syn farizeja, a súdia ma pre nádej a zmŕt­vychvs­tanie.


Verš v kontexte

5 Nato Pavol od­povedal: Ne­vedel som, bratia, že je to veľkňaz. Je pred­sa na­písané: Nebudeš zlorečiť vladárovi svoj­ho ľudu. 6 Keďže Pavol vedel, že jed­nu časť veľrady tvoria saduceji a druhú farizeji, zvolal vo veľrade: Muži, bratia! Ja som farizej, syn farizeja, a súdia ma pre nádej a zmŕt­vychvs­tanie. 7 Len čo to po­vedal, medzi farizej­mi a saducej­mi vznik­la šk­riep­ka a zhromaždenie sa ro­z­dvojilo.

späť na Skutky, 23

Príbuzné preklady Roháček

6 A zvediac Pavel, že jed­na čias­t­ka ich je sadúce­ov a druhá farize­ov, kričal vo vy­sokej rade: Mužovia bratia! Ja som farize­us, syn farize­ov. Pre nádej pre zmŕtvychvstanie mŕt­vych som ja súdený!

Evanjelický

6 Keďže však Pavel vedel, že prítom­ní sú sčias­t­ky sadukaji a sčias­t­ky farizeji, zvolal v rade: Mužovia, bratia, som farizej, syn farizejov, a pre (moju) nádej, pre (vieru v) zmŕt­vychvs­tanie ma súdia.

Ekumenický

6 Keďže Pavol vedel, že jed­nu časť veľrady tvoria saduceji a druhú farizeji, zvolal vo veľrade: Muži, bratia! Ja som farizej, syn farizeja, a súdia ma pre nádej a zmŕt­vychvs­tanie.

Bible21

6 Pavel věděl, že ve Ve­le­ra­dě je jed­na stra­na sa­du­ceů a druhá fa­ri­zeů, a tak zvo­lal: „Bratři, já jsem fa­ri­ze­us, fa­ri­zeův syn. Sto­jím před sou­dem kvů­li na­dě­ji zmrtvýchvstání!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček