EkumenickýRút1,8

Rút 1:8

Noémi vtedy obi­dvom svojim ne­ves­tám po­vedala: Choďte, vráťte sa každá do domu svojej mat­ky. Nech je k vám Hos­podin taký lás­kavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne!


Verš v kontexte

7 Spolu s nevestami teda od­išla z miesta, kde do­siaľ bývali, a vracali sa ces­tou do Jud­ska. 8 Noémi vtedy obi­dvom svojim ne­ves­tám po­vedala: Choďte, vráťte sa každá do domu svojej mat­ky. Nech je k vám Hos­podin taký lás­kavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne! 9 Nech každej z vás do­praje Hos­podin náj­sť si muža a spokoj­ný život v jeho dome. Po­tom ich po­boz­kala. Ony sa hlasito rozp­lakali.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A Na­oma riek­la obom svojim ne­ves­tám: Iďte, na­vráťte sa každá do domu svojej mat­ky. Hos­podin nech učiní s vami milo­sr­den­stvo, jako ste aj vy učinily so zo­mrelými i so mnou.

Evanjelický

8 Tu po­vedala Noémi obom svojim ne­ves­tám: Choďte, na­vráťte sa každá do domu svojej mat­ky! Hos­podin nech je lás­kavý k vám, ako ste vy boli k zo­snulým i ku mne!

Ekumenický

8 Noémi vtedy obi­dvom svojim ne­ves­tám po­vedala: Choďte, vráťte sa každá do domu svojej mat­ky. Nech je k vám Hos­podin taký lás­kavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne!

Bible21

8 „Jděte,“ řek­la teh­dy obě­ma svým sna­chám, „vrať­te se do­mů ke svým matkám. Kéž je k vám Hos­po­din las­kav, jako jste vy byly las­kavé k našim mrt­vým i ke mně.

EkumenickýRút1,8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček