EkumenickýRút1,7

Rút 1:7

Spolu s nevestami teda od­išla z miesta, kde do­siaľ bývali, a vracali sa ces­tou do Jud­ska.


Verš v kontexte

6 Vtedy sa so svojimi ne­ves­tami roz­hod­la odísť z Moábskych polí, lebo tam sa do­počula, že Hos­podin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. 7 Spolu s nevestami teda od­išla z miesta, kde do­siaľ bývali, a vracali sa ces­tou do Jud­ska. 8 Noémi vtedy obi­dvom svojim ne­ves­tám po­vedala: Choďte, vráťte sa každá do domu svojej mat­ky. Nech je k vám Hos­podin taký lás­kavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne!

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Keď vy­šla z mies­ta, na ktorom bola, aj obe jej ne­ves­ty s ňou, išly s­vojou cestou, aby sa na­vrátily do zeme Júdovej.

Evanjelický

7 Po­tom od­išla s oboma ne­ves­tami z mies­ta, na ktorom bola. Pus­tili sa na spiatočnú ces­tu do Jud­ska.

Ekumenický

7 Spolu s nevestami teda od­išla z miesta, kde do­siaľ bývali, a vracali sa ces­tou do Jud­ska.

Bible21

7 No­emi se svý­mi sna­cha­mi ode­š­la z mís­ta, kde ži­la, aby se vy­da­la na ces­tu zpět do jud­ské země.

EkumenickýRút1,7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček