RoháčekRút1,8

Rút 1:8

A Na­oma riek­la obom svojim ne­ves­tám: Iďte, na­vráťte sa každá do domu svojej mat­ky. Hos­podin nech učiní s vami milo­sr­den­stvo, jako ste aj vy učinily so zo­mrelými i so mnou.


Verš v kontexte

7 Keď vy­šla z mies­ta, na ktorom bola, aj obe jej ne­ves­ty s ňou, išly s­vojou cestou, aby sa na­vrátily do zeme Júdovej. 8 A Na­oma riek­la obom svojim ne­ves­tám: Iďte, na­vráťte sa každá do domu svojej mat­ky. Hos­podin nech učiní s vami milo­sr­den­stvo, jako ste aj vy učinily so zo­mrelými i so mnou. 9 Hos­podin nech vám dá, aby ste našly od­počinok každá v dome svoj­ho muža! A boz­kala ich. Na to po­z­dvih­ly svoj hlas a plakaly.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A Na­oma riek­la obom svojim ne­ves­tám: Iďte, na­vráťte sa každá do domu svojej mat­ky. Hos­podin nech učiní s vami milo­sr­den­stvo, jako ste aj vy učinily so zo­mrelými i so mnou.

Evanjelický

8 Tu po­vedala Noémi obom svojim ne­ves­tám: Choďte, na­vráťte sa každá do domu svojej mat­ky! Hos­podin nech je lás­kavý k vám, ako ste vy boli k zo­snulým i ku mne!

Ekumenický

8 Noémi vtedy obi­dvom svojim ne­ves­tám po­vedala: Choďte, vráťte sa každá do domu svojej mat­ky. Nech je k vám Hos­podin taký lás­kavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne!

Bible21

8 „Jděte,“ řek­la teh­dy obě­ma svým sna­chám, „vrať­te se do­mů ke svým matkám. Kéž je k vám Hos­po­din las­kav, jako jste vy byly las­kavé k našim mrt­vým i ke mně.

RoháčekRút1,8