EkumenickýRimanom1,6

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Rimanom 1:6

List Rimanom

K nim pat­ríte aj vy, ktorých po­volal Ježiš Kris­tus.


Verš v kontexte

5 Pro­stred­níc­tvom neho sme do­stali milosť apoštol­ského po­slania, aby sme pre jeho meno pri­vádzali k poslušnosti viery všet­ky národy. 6 K nim pat­ríte aj vy, ktorých po­volal Ježiš Kris­tus. 7 Všet­kým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, po­volaným svätým, milosť vám a po­koj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Kris­ta.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 medzi ktorými ste aj vy, po­volaní Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

6 medzi ktorými ste aj vy, po­volaní Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

6 K nim pat­ríte aj vy, ktorých po­volal Ježiš Kris­tus.

Bible21

6 k nim patří­te i vy, po­vo­laní Ježíšem Kri­stem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček