Ekumenický4. Mojžišova5,12

4. Mojžišova 5:12

Numeri

Toto po­vedz Iz­raelitom: Keby sa žena nie­ktorého muža do­stala na sces­tie, bola by mu ne­ver­ná,


Verš v kontexte

11 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 12 Toto po­vedz Iz­raelitom: Keby sa žena nie­ktorého muža do­stala na sces­tie, bola by mu ne­ver­ná, 13 a nie­kto by s ňou mal teles­ný styk, hoci by o tom jej muž ne­vedel a ona by sa ne­prez­radila, poškvr­nila sa, aj keby proti nej nebolo sved­ka a nebola pri­sti­hnutá.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Hovor synom Iz­raelovým a po­vieš im: Nech by to bol ktorýkoľvek muž, keby sa od­chýlila jeho žena a do­pus­tila by sa proti nemu hriechu ne­very,

Evanjelický

12 Po­vedz Iz­rael­com: Ak sa manžel­ka nie­koho do­stane na sces­tie a do­pus­tí sa voči nemu ne­very,

Ekumenický

12 Toto po­vedz Iz­raelitom: Keby sa žena nie­ktorého muža do­stala na sces­tie, bola by mu ne­ver­ná,

Bible21

12 „Mluv k synům Iz­rae­le: Kdy­by se od něko­ho odklo­ni­la manželka a byla mu ne­věrná,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček