Ekumenický4. Mojžišova5,13

4. Mojžišova 5:13

Numeri

a nie­kto by s ňou mal teles­ný styk, hoci by o tom jej muž ne­vedel a ona by sa ne­prez­radila, poškvr­nila sa, aj keby proti nej nebolo sved­ka a nebola pri­sti­hnutá.


Verš v kontexte

12 Toto po­vedz Iz­raelitom: Keby sa žena nie­ktorého muža do­stala na sces­tie, bola by mu ne­ver­ná, 13 a nie­kto by s ňou mal teles­ný styk, hoci by o tom jej muž ne­vedel a ona by sa ne­prez­radila, poškvr­nila sa, aj keby proti nej nebolo sved­ka a nebola pri­sti­hnutá. 14 Keď sa po­tom jej muža zmoc­ní žiar­livosť a bude žiar­liť na svoju ženu, ktorá sa poškvr­nila, alebo ho po­chytí žiar­livosť, hoci sa ne­poškvr­nila,

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 takže by ležal nie­kto s ňou a ob­coval teles­ne, a bolo by to skryté pred očima jej muža, a tajila by sa, kým by bola poškvr­nená, a nebolo by sved­ka proti nej, a sama by nebola pri­chytená,

Evanjelický

13 a ak by nie­kto s ňou po­hlav­ne ob­coval, ale bolo by to skryté očiam jej manžela a os­tala by ne­od­halená, hoci by bola poškvr­nená, a nebolo by nijakého sved­ka proti nej, keďže by nebola pri­sti­hnutá,

Ekumenický

13 a nie­kto by s ňou mal teles­ný styk, hoci by o tom jej muž ne­vedel a ona by sa ne­prez­radila, poškvr­nila sa, aj keby proti nej nebolo sved­ka a nebola pri­sti­hnutá.

Bible21

13 kdy­by s ní spal jiný muž a kdy­by s ní bez vědo­mí jejího manže­la ob­coval, takže by se v tajnosti po­sk­vrni­la beze svědků a ne­přistiže­na, učiní­te to­to:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček