EkumenickýJúdov1,15

Júdov 1:15

aby vy­konal súd nad všet­kými a usvedčil všet­kých ľudí zo všet­kých ich bez­božných skut­kov, ktorými páchali bez­božnosť, a zo všet­kých urážlivých rečí, ktoré bez­božní hriešnici vy­slovili proti ne­mu.


Verš v kontexte

14 Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých, 15 aby vy­konal súd nad všet­kými a usvedčil všet­kých ľudí zo všet­kých ich bez­božných skut­kov, ktorými páchali bez­božnosť, a zo všet­kých urážlivých rečí, ktoré bez­božní hriešnici vy­slovili proti ne­mu. 16 Sú to šom­rajúci ne­spokojen­ci, žijú podľa svojich žiados­tí. Ich ús­ta hovoria po­výšene a ľuďom lichotia pre zisk.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 učiniť súd proti všet­kým a náležite skárať všet­kých ich bez­božníkov pre všet­ky skut­ky ich bez­božnos­ti, ktorými páchali bez­božnosť, a pre všet­ky tvr­dé reči spupné, ktoré hovorili proti ne­mu, hriešnici, bez­božní.

Evanjelický

15 aby vy­konal súd nad všet­kými a skáral všet­kých bez­božných pre všet­ky ich bez­božné skut­ky, ktorými páchali bez­božnosť, i pre všet­ky urážlivé reči, ktoré hovorili bez­božní hriešnici proti Ne­mu.

Ekumenický

15 aby vy­konal súd nad všet­kými a usvedčil všet­kých ľudí zo všet­kých ich bez­božných skut­kov, ktorými páchali bez­božnosť, a zo všet­kých urážlivých rečí, ktoré bez­božní hriešnici vy­slovili proti ne­mu.

Bible21

15 aby sou­dil všech­ny li­dia každého usvědčilze všech je­jich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvů­li všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci pro­ti ně­mu mluvili.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček