EkumenickýJózua3,8

Józua 3:8

Teraz pri­káž kňazom, ktorí ne­sú ar­chu zmluvy: Keď prídete k brehu Jor­dána, po­stav­te sa do vody.


Verš v kontexte

7 Nato po­vedal Hos­podin Jozu­ovi: Dnes ťa začnem vy­vyšovať pred celým Iz­raelom, aby po­znal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. 8 Teraz pri­káž kňazom, ktorí ne­sú ar­chu zmluvy: Keď prídete k brehu Jor­dána, po­stav­te sa do vody. 9 Po­tom Jozua po­vedal Iz­raelitom: Pri­stúp­te a vy­počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 A ty pri­kážeš kňazom, ktorí ne­sú truh­lu sm­luvy, a po­vieš im: Keď prij­dete až na po­kraj vody Jor­dána, za­stavíte sa a budete stáť v Jor­dáne.

Evanjelický

8 Teraz pri­káž kňazom, ktorí ne­sú truh­lu zmluvy: Keď voj­dete na okraj jor­dán­skych vôd, za­stav­te sa v Jor­dáne.

Ekumenický

8 Teraz pri­káž kňazom, ktorí ne­sú ar­chu zmluvy: Keď prídete k brehu Jor­dána, po­stav­te sa do vody.

Bible21

8 A ty přikážeš kněžím ne­sou­cím Tru­hlu smlou­vy: ‚Až do­jdete ke kra­ji jordán­ských vod, za­stav­te se v Jordánu.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček