EkumenickýJeremiáš38,27

Jeremiáš 38:27

Všet­ky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vy­pytovali sa. On im však po­vedal všet­ko tak, ako mu kázal kráľ. Ponechali ho na po­koji, od­išli od neho, pre­tože ni­kto z nich ne­počul ten roz­hovor s kráľom.


Verš v kontexte

26 vtedy im po­vedz: Kráľovi som pred­ložil pros­bu, aby ma ne­posielal späť do Jonatánov­ho domu, aby som tam nezom­rel. 27 Všet­ky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vy­pytovali sa. On im však po­vedal všet­ko tak, ako mu kázal kráľ. Ponechali ho na po­koji, od­išli od neho, pre­tože ni­kto z nich ne­počul ten roz­hovor s kráľom. 28 Jeremiáš po­tom zo­stal na ná­dvorí stráže až do dňa, keď sa zmoc­nili Jeruzalema.

späť na Jeremiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

27 A prišly všet­ky kniežatá k Jeremiášovi a pýtaly sa ho. A oznámil im podľa všet­kých tých slov, ktoré pri­kázal kráľ. A tak mlčiac od­išly od neho, lebo sa ne­počula vec.

Evanjelický

27 Keď všet­ky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vy­pytovali sa ho, on im po­vedal cel­kom tak, ako mu kráľ pri­kázal. Umĺk­li teda a od­išli od neho, lebo ni­kto ne­počul onen roz­hovor.

Ekumenický

27 Všet­ky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vy­pytovali sa. On im však po­vedal všet­ko tak, ako mu kázal kráľ. Ponechali ho na po­koji, od­išli od neho, pre­tože ni­kto z nich ne­počul ten roz­hovor s kráľom.

Bible21

27 Všich­ni vel­moži pak přiš­li za Je­re­miášem a vy­s­lý­cha­li ho. On jim ale od­po­vídal přes­ně pod­le králových po­kynů, a tak od něj ode­š­li s ne­pořízenou. Nikdo z nich to­tiž jeho roz­hovor s králem nes­lyšel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček