EkumenickýJeremiáš38,26

Jeremiáš 38:26

vtedy im po­vedz: Kráľovi som pred­ložil pros­bu, aby ma ne­posielal späť do Jonatánov­ho domu, aby som tam nezom­rel.


Verš v kontexte

25 Ak sa kniežatá do­počujú, že som s tebou hovoril, prídu k tebe a budú sa ťa vy­pytovať: Po­vedz nám, čo si hovoril kráľovi, a aj to, čo hovoril kráľ; ne­taj to pred na­mi, ne­u­smr­tíme ťa, 26 vtedy im po­vedz: Kráľovi som pred­ložil pros­bu, aby ma ne­posielal späť do Jonatánov­ho domu, aby som tam nezom­rel. 27 Všet­ky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vy­pytovali sa. On im však po­vedal všet­ko tak, ako mu kázal kráľ. Ponechali ho na po­koji, od­išli od neho, pre­tože ni­kto z nich ne­počul ten roz­hovor s kráľom.

späť na Jeremiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

26 Vtedy im po­vieš: Pred­kladal som svoju po­kor­nú pros­bu pred kráľa, aby ma nedal od­viesť naz­pät do domu Jonatánov­ho, aby som tam nezomrel.

Evanjelický

26 po­vedz im: Pred­ložil som kráľovi svoju úpen­livú pros­bu, aby ma ne­vracal do domu Jonátánov­ho, aby som tam nezom­rel.

Ekumenický

26 vtedy im po­vedz: Kráľovi som pred­ložil pros­bu, aby ma ne­posielal späť do Jonatánov­ho domu, aby som tam nezom­rel.

Bible21

26 Od­po­věz jim: „Pro­sil jsem krále o sli­tování, aby mě ne­po­sílal zpátky do Jo­na­tanova do­mu, abych tam neumřel.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček