EkumenickýJakubov1,14

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Jakubov 1:14

Ale každého po­kúša vlast­ná žiados­tivosť, ktorá ho zvádza a láka.


Verš v kontexte

13 Ni­kto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma po­kúša! Veď Boha ne­možno po­kúšať na zlé a ani on sám ni­koho ne­pokúša. 14 Ale každého po­kúša vlast­ná žiados­tivosť, ktorá ho zvádza a láka. 15 Žiados­tivosť po­tom, keď počne, porodí hriech a vy­konaný hriech splodí sm­rť.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale každý je po­kúšaný od svojej žiados­ti, vy­vlačovaný a vábený,

Evanjelický

14 Ale každý je po­kúšaný tým, že ho vlast­ná žiadosť za­chvacuje a zvádza.

Ekumenický

14 Ale každého po­kúša vlast­ná žiados­tivosť, ktorá ho zvádza a láka.

Bible21

14 Když je někdo pokoušen, vž­dycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček