EkumenickýFilemonovi1,1

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filemonovi 1:1

Pavol, väzeň Kris­ta Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolu­pracov­níkovi,


Verš v kontexte

1 Pavol, väzeň Kris­ta Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolu­pracov­níkovi, 2 ses­tre Ap­fii, nášmu spolu­bojov­níkovi Ar­chip­povi a cir­kvi, ktorá je v tvojom dome: 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, väzeň Kris­ta Ježiša, a brat Timote­us milovanému Filémonovi a nášmu spolu­pracov­níkovi

Evanjelický

1 Pavel, väzeň Kris­ta Ježiša, a brat Timote­os milovanému Filemonovi, nášmu spolu­pracov­níkovi,

Ekumenický

1 Pavol, väzeň Kris­ta Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolu­pracov­níkovi,

Bible21

1 Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bra­tr Ti­mo­te­u­sFi­le­mo­novi, naše­mu mi­lé­mu pří­te­li a spo­lu­pracovníku,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček