EkumenickýFilemonovi1

Filemonovi

Pozdrav1 Pavol, väzeň Kris­ta Ježiša, a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolu­pracov­níkovi, 2 ses­tre Ap­fii, nášmu spolu­bojov­níkovi Ar­chip­povi a cir­kvi, ktorá je v tvojom dome: 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. Filemonova láska a viera4 Ďakujem svoj­mu Bohu vždy, keď ťa spomínam vo svojich mod­lit­bách, 5 keď počúvam o tvojej lás­ke a viere, ktorú máš v Pána Ježiša a pre dob­ro všet­kých svätých. 6 Kiežby sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v tom, že spoz­náš, čo všet­ko dob­ré môžeme urobiť pre Kris­ta. 7 Veľmi som sa totiž za­radoval a po­vzbudil z tvojej lás­ky, brat môj, pre­tože sa vďaka tebe os­viežili srd­cia svätých. Pavlov príhovor za Onezima8 Hoci by som ti v Kristovi mohol smelo roz­kázať, čo máš urobiť, 9 pre lás­ku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Kris­ta radšej prosím: 10 Prosím ťa za svoje dieťa Onezima, ktorého som splodil v putách. 11 Kedysi ti bol ne­užitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. 12 Po­slal som ti ho na­späť, je mi drahý ako moje srd­ce. 13 Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi na­mies­to teba po­sluhoval, keď som v putách pre evan­jelium. 14 Ale nech­cel som urobiť nič bez tvoj­ho sú­hlasu, aby tvoja dob­rota nebola vy­nútená, ale dob­rovoľná. 15 Veď azda pre­to načas od­išiel, aby si ho prijal navždy, 16 už nie ako ot­roka, ale viac ako ot­roka, ako milovaného brata, milého naj­mä mne, no tým viac tebe — aj podľa tela aj v Pánovi. 17 Ak ma teda po­kladáš za druha, prij­mi ho ako mňa samot­ného. 18 Ak ťa však v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen, pri­píš to na môj účet. 19 Ja, Pavol, píšem vlast­nou rukou; ja to za­platím. Nech­cel by som ti pri­pomínať, že si mi dlžen aj samého seba. 20 Áno, brat, kiežby som mal z teba úžitok v Pánovi. Po­teš moje srd­ce v Kristovi! 21 Písal som ti v dôvere v tvoju po­slušnosť; veď viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. 22 Súčas­ne však prosím: Pri­prav mi po­hos­tin­né prís­trešie. Lebo dúfam, že pre vaše mod­lit­by vám budem vrátený ako dar. Záverečné pozdravy23 Po­zdravuje ťa Epaf­ras, môj spolu­väzeň v Kristovi Ježišovi, 24 aj moji spolu­pracov­níci Marek, Aris­tar­chos, Démas a Lukáš. 25 Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je s vaším duchom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček